Algemene Verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsgegevens

Brandhout Debruyne
Ouderdomsweg 28, 8970 Poperinge
info@brandhout-debruyne.be
0478/273496
0874.053.439
BV Brandhout Debruyne, Tino Debruyne, met als maatschappelijke zetel Wulfhullestraat 11, 8978 Watou, RPR Ieper

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Brandhout Debruyne, een BV met maatschappelijke zetel te Wulfhullestraat 11 8978 Watou, BTW BE 0874.053.439;  RPR IEPER, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Brandhout Debruyne, moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Brandhout Debruyne aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Brandhout Debruyne niet. Brandhout Debruyne is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Brandhout Debruyne is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Brandhout Debruyne. Brandhout Debruyne kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

De klant bekijkt de producten en kan de gewenste hoeveelheid aanpassen per product.

Na het kiezen van de producten krijgen ze een overzicht van hun winkelmand. Deze kan nog gewijzigd worden.

Bij definitieve beslissing wordt de afrekening gemaakt.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen : via bankkaart of creditkaart.

Brandhout Debruyne is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Bij bestelling van de klant voor 17 uur wordt het product dezelfde dag nog verpakt en verzonden via BPost, na 17 uur gebeurt dit de dag erna.

Er is gratis levering in Poperinge en deelgemeenten of men kan de producten zonder bijkomende kosten komen afhalen op Ouderdomsweg 28, 8970 Poperinge op een vooraf afgesproken moment tussen de klant en Brandhout Debruyne.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland en Frankrijk.

De levering gebeurt door Brandhout Debruyne zelf in Poperinge en deelgemeenten, of via BPost.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Brandhout Debruyne.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Brandhout Debruyne was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Brandhout Debruyne.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van [...] te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Klantendienst

De klantendienst van Brandhout Debruyne is bereikbaar op het telefoonnummer +32 478273496, via e-mail op info@brandhout-debruyne.be of per post op het volgende adres: Wulfhullestraat 11, 8978 Watou.

 

Artikel 8: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Brandhout Debruyne beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt [...] zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 9: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Brandhout Debruyne, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen niet  gebruikt worden voor andere doeleinden:

Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich richten tot Brandhout Debruyne, info@brandhout-debruyne.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

 

Artikel 10: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door [...] om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 11: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van [...]. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Artikel 12: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 13: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).